سه شنبه     22/9/90    پژوهش و فناوري، همكاري دانشگاه-دولت-صنعت
چهارشنبه    23/9/90    پژوهش و فناوري، مديريت حرفه اي پژوهش و فناوري
پنجشنبه     24/9/90    پژوهش و فناوري، علم نافع و پژوهش هاي كاربردي
جمعه        25/9/90     پژوهش و فناوري، دانشگاه تمدن ساز، جامعه و انتظارات متقابل
شنبه         26/9/90     پژوهش و فناوري، پژوهشگران و فناوران جهادگران عرصه پيشرفت
يكشنبه      27/9/90     پژوهش و فناوري، علم ديني و تعالي جامعه بشري
دوشنبه      28/9/90     پژوهش و فناوري، چرخه علم به ثروت (ايده تا بازار)